In ûnwennich jier. (29min.)

Noorderkroon

Information

Director: Albert Jensma

Subtitle: Dutch

Language: Dutch,
Frisian

Original title: In ûnwennich jier.

Year: 2019

Omschrijving

Film stills

Moard en lulkoek yn ‘e Wâlden – Notysjes van in AZC direkteur. (30min.)

Noorderkroon

Information

Director: Annet Huisman

Subtitle: Dutch

Language: Dutch,
Frisian

Original title: Moard en lulkoek yn 'e Wâlden - Notysjes van in AZC direkteur.

Year: 2019

Omschrijving

Film stills

Noorderkroon

Noorderkroon Mix 4

Bestel Ticket

Noorderkroon Mix 4

Alle voorstellingen

9 November

Slieker Film Blauwe zaal

Q&A

Albert Jensma, Ids Willemsma, Annet Huisman